Dětské krizové centrum

Kdo jsme

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992  jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných  (syndrom CAN ). U zrodu zařízení stál zejména prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.  Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a  dalšími.

Při naplňování cílů našeho pracoviště, tj. v oblasti prevence, diagnostiky a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte, vycházíme z pověření Ministerstva práce a sociálních věcí z 31. srpna 2000, jímž bylo DKC pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu:

  •     vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje     
  •     pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  •     poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
  •     pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
  •     činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
  •     zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Dětské krizové centrum, ambulantní část, poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – krizová pomoc (§ 60 výše uvedeného zákona), sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 výše uvedeného zákona), telefonická krizová pomoc (§ 55 výše uvedeného zákona) . Dětské krizové centrum má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a specializuje se na poskytování odborné pomoci zvlášť zranitelné oběti – tzn. dětem. Dětské krizové centrum je také nestátním zdravotnickým zařízením.

 

Náš tým

S týmem DKC a personální strukturou vás seznámíme v nejbližších dnech.  Prosíme o Vaši laskavou trpělivost,  stránky postupně doplňujeme.

Naše služby

Ambulantní služby (krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, péče sociálně-právní ochrany dětí)

Dětské krizové centrum rozšířilo své služby o poskytování jednorázové krizové pomoci dětem a dospívajícím.
Služba je poskytována každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod v prostorách Dětského krizového centra: Více zde

Linka důvěry (služba telefonická krizová pomoc)

Linka důvěry Dětského krizového centra (DKC) funguje od září roku 1996 v nepřetržitém provozu. Posláním Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. Více zde

Prevence

Dětské krizové centrum působí v oblasti prevence primární, sekundární i terciární. Vedle zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice syn CAN je naším cílem zejména zajištění ochrany dítěte po té, co dítě rozkrylo okolnosti svého týrání, zneužívání či jiného ohrožení a dále zabránění, eventuálně zmírnění následků traumatizace dítěte-oběti.
Více zde

Právní poradna

Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí (zák. č. 359/99 Sb.). Více zde

Interní předpisy poskytovaných služeb

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č 1 - více zde: Poslání služby

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č. 2 - více zde: Ochrana práv uživatele

Další interní předpisy umístíme na toto místo v následujících dnech. Prosíme o Vaši laskavou trpělivost, webové stránky postupně doplňujeme.

Projekty DKC

Brožura Sebepoškozování není rozmar! Průvodce pro děti, rodiče a učitele.

Dětské krizové centrum vydalo brožuru Sebepoškozování není rozmar! Průvodce pro děti, rodiče a učitele. Brožuru si u nás můžete také objednat. Více zde

Preventivní komiksové příběhy

Ve spolupráci s Nadací Tezezy Maxové dětem, Nadací NROS a MHMP odborem prevence vznikají od roku 2012 preventivní komiksové příběhy, které distribuujeme po celé České republice. Komiksy jsou velmi oblíbené a díky podpoře dalších institucí jsou realizovány nové díly a dotisky. Celkem již bylo po celé ČR rozesláno přes 400 000 kusů. Více zde

Odvrácená strana dětství (2002 - 2016)

Na podzim v rámci připomenutí Světového dne prevence týrání a výročí Úmluvy o právech dítěte probíhá každoročně filmová přehlídka s názvem Odvrácená strana dětství. Přehlídku doprovází přednášky pro žáky a studenty, kterým je určena vždy dopolední část festivaludoplněná diskusemii s odbornými pracovníky Centra. Večerní projekce jsou určené široké veřejnosti. Filmy, které jsou promítány, se vždy zabývají tématem dětství, jejich ústředními hrdiny jsou děti. Více zde

Darujte sebe! (2002 - 2012)

Projekt Darujte sebe! připravuje již 10. rokem Dětské krizové centrum. Cílem projektu je oslovit co nejširší veřejnost a přiblížit problematiku týraní, zneužívání a zanedbávání dětí všech věkových skupin. Jedná o sportovně-zábavný den pro širokou veřejnost. Dětem i rodičům nabízíme vždy řadu atrakcí, disciplín a soutěží, které se snaží úspěšně dokončit. Chceme informovat, chceme apelovat na osobní účast každého z nás, chceme pomoci, a tak vás prosíme Darujte sebe! Jedná o sportovně-zábavný den Darujte sebe! pro širokou veřejnost. Více zde

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016  zde: Vyrocni zprava 2016.pdf

Výroční zpráva 2015 zde: Výroční zpráva 2015.pdf

Výroční zpráva 2014 zde: Výroční zpráva 2014.pdf

Výroční zpráva 2013 zde: Výroční zpráva 2013.pdf

Výroční zpráva 2012 zde: Výroční zpráva 2012.pdf

Výroční zpráva 2011 zde: Výroční zpráva 2011.pdf

Výroční zpráva 2010 zde: Výroční zpráva 2010.pdf

Výroční zpráva 2009 zde: Výroční zpráva 2009.pdf

Výroční zpráva 2008 zde: Výroční zpráva 2008.pdf

Výroční zpráva 2007 zde: Výroční zpráva 2007.pdf

Statistiky DKC

ROK 2017  

V období od 1.1.2017 do 31.8.2017 jsme poskytovali ambulantní služby celkem 278 ohroženým dětem.  Péče je v Dětském krizovém centru poskytovaná nejen ohroženému dítěti, ale vždy, když je to možné, i  rodičům, případně jiným signifikantním osobám (prarodiče pečující o dítě, pěstouni aj.). Celkový počet uživatelů našich ambulantních služeb je proto výrazně vyšší. Aktuálně dosahuje pro rok 2017 počet uživatelů čísla 550.

Vstupní problematika - klientela DKC od 1.1.2017 do 31.8.2017
Fyzické týrání                        26
Psychické týrání 4
Sexuální zneužívání 106
Ohrožující prostředí 48
Rozvodový spor o dítě 18
Jiná problematika 76
CELKEM 278

"Ohrožující prostředí"  zahrnuje především: domácí násilí, závislosti rodičů, nestabilitu zázemí, vyhrocené konflikty mezi rodiči j. V kategorii "jiná problematika" dominuje zejména sebepoškozování dětí, suicidální riziko nastraně dítěte,  úmrtí v rodině, sexuální experimentování,  jiné formy traumatizace dětí, depresivní poruchy, neurotické obtíže, úzkosti, fóbie, disharmonický vývoj osobnosti aj.

Aktivní klientela DKC od 1.1.2017 do 31.8.2017 dle bydliště

Praha 155
Středočeský kraj                  92
Ostatní kraje 26
CELKEM 278

Linka důvěry Dětského krizového centra přijala v období od 1.1.2017 do 31.8.2017 celkem 3 116 kontaktů.

ROK 2016

Aktivní klientela DKC v roce 2016 - dle  vstupní problematiky
Vstupní problematika počet ohrožených dětí % počet uživatelů % počet konzultací %
Fyzické týrání 45 12 108 15 1152 17
Psychické týrání 8 2 17 2 176 3
Sexuální zneužívání 133 36 264 35 2715 41
Ohrožující prostředí 81 22 148 20 1449 22
Vyhocený spor o dítě 23 6 32 4 149 2
Jiná problematika 82 22 177 24 997 15
CELKEM 372 100% 746 100% 6638 100%

Fyzické a psychické týrání přivedlo do DKC celkem 53 dětí; u 15 dětí byla za týrající osobu označena matka, 22 x otec, v 8 případech nevlastní otec či partner matky; dalšími týrajícími osobami byli prarodiče či partner pěstounky.  Většina dětí byla atakovaná brachiálně, ale pracovali jsme také s dětmi, které byly surově bité vařečkou či řemenem, s nimiž bylo brutálně udeřeno o zem či stěnu, nebo byly záměrně popálené.

Sexuální zneužívání: s podezřením na sexuální zneužívání vstoupilo do péče celkem 133 dětí, přičemž se ve 26 % případů jednalo o podezření ze sexuální zneužívání chlapců, v 74% u dívek. Nejméně ve 106 případech byly děti sexuálně atakované těmi nejzávažnějšími, tedy kontaktními formami zneužívání; více než 1/4 dětí byla vystavena těm nejzávažnějším formám zneužití v podobě penetračních technik, tj. vaginálnímu, análnímu či orálnímu styku. Opakovaně bylo atakováno 87 dětí, a to i po dobu několika let – 9 dětí bylo sexuálně zneužíváno déle než 3 roky, 3 děti dokonce déle než 5 let!  Ve 14 případech bylo jedním zneuživatelem sexuálně atakováno více dětí.

Závažnost sexuálního zneužívání úzce souvisí s tím, kým jsou děti sexuálně atakované; přičemž nejčastěji se jedná o osoby známé a ponejvíce dokonce příbuzné; v 50 případech byl za abusora označen vlastní otec, ve 20 nevlastní otec či partner matky, ve 3 případech se jednalo o dědu, o sourozence ve 13 případech; ostatní příbuzné osoby měly děti atakovat ve 4 případech; 2 z dětí pak byly sexuálně atakované matkami a 1 babičkou.

Vedle osob přímo z rodiny byly děti v péči DKC sexuálně atakované osobami nepříbuznými, které ale děti dobře znaly; 6 dětí bylo sexuálně atakováno dobrými známými rodičů, 9 dětí vrstevníky a kamarády; 4 děti jinými zletilými známými nepříbuznými osobami; v 5 případech byl za zneuživatele označen pedagog.

 Pouze 8 děti - z uvedených 133 dětí v péči DKC v roce 2016 - bylo zneužito osobou zcela cizí, v rámci jednorázového náhodného kontaktu.

Alarmující je věk, do kterého děti datují zahájení sexuálního zneužívání.  Ve 39 % případů to bylo méně než 6 let!

S jednoznačně nevěrohodným / falešným obviněním jsme se setkali v 11 případech; přičemž se jedná o případy, kdy falešně obvinění primárně sděluje dospělá osoba, nikoliv dítě. Nejčastěji byl falešně označen vlastní otec dítěte, případně nevlastní otec či partner matky.

S problematikou ohrožení dětí sexuálním zneužíváním se setkáváme také v souvislosti s pohybem dětí na internetu, zejména na sociálních sítích, v rámci kybergroomingu. Dalším rizikových faktorem pohybu dětí na internetu je snadnost přístupu pornografických stránek, a to i pro nezletilé osoby. Vzhledem k nízkému věku, ve kterém se  děti dnes již běžně pohybují v prostoru internetu bez jakékoliv kontroly, dostávají se děti k pornografickému materiálu dříve, než  odpovídá jejich psychosexuálnímu vývoji. Důsledkem je neadekvátní stimulace dětí a tendence opakovat to, co shlédly, v rámci sexuálního experimentování s výrazně mladšími dětmi z rodiny (mladší sourozenci, sestřenice, bratranci) či mimo rodinu (děti ze sousedství aj.).

Ohrožující prostředí: i v roce 2016 v této kategorii dominovaly zejména dlouhodobě konfliktní vztahy a hádky mezi rodiči (nespadající do kategorie rozvodové problematiky) s negativním dopadem na vývoj 31 dětí, 5 dětí bylo zasaženo traumatizujícím dopadem domácího násilí mezi rodiči, jehož byly děti přímým svědkem. Vývoj dětí byl v 12 případech negativně ovlivňován osobnostními charakteristikami a osobnostními poruchami některého z rodičů; hrubé zanedbávání péče o dítě přivedlo 6 dětí; 8 dětí bylo závažně poškozeno dopady závislosti rodičů na alkoholu či drogách; negativní dopady psychiatrického onemocnění rodiče přivedly 5 dětí.

Vyhrocené rozvodové spory měly negativní dopad na vývoj dětí ve 23 případech a představovaly pro děti nadměrný stres. Jednalo se především o spory o děti v rámci jejich svěření do péče, ale také o případy cílené manipulace dítěte proti druhému rodiči, nebo odmítání styků s rodičem na straně dítěte pramenící povětšinou z osobní negativní zkušenosti dítěte s chováním rodiče (domácí agresor, abusus alkoholu aj).

Jiná problematika zahrnovala v roce 2016 zejména případy sexuálního experimentování u 11 dětí; v 10 případech se jednalo o nečekané, tragické či násilné úmrtí blízkých osob;  závažné sebevražedné tendence přivedly do péče 6 dětí;  9 dětí se opakovaně sebepoškozovalo; poruchy chování dominovaly u 10 dětí;  jiné okolnosti traumatizace jsme shledali u 8 dětí.  U 25 dětí byly vstupní problematikou úzkostné, depresivní, psychosomatické či jiné duševní poruchy.   Šikanou byly traumatizované 3 děti.

Působnost Dětského krizového centra zůstává i nadále vzhledem k jedinečnosti zaměření pracoviště celorepubliková. Obyvatelé Prahy tvořili v roce 2016 celkem 55% klientely DKC. Z důvodu neexistence obdobných pracovišť dojíždí do našeho zařízení 1/3 klientů z kraje Středočeského a minimálně 10 % klientů dokonce z ještě vzdálenějších regionů.

Mnohé ohrožené děti se nemohou spoléhat na pomoc a ochranu ze strany své rodiny a jsou odkázané na všímavost a pomoc lidí stojících mimo jejich rodinu.  Tuto skutečnost potvrzuje i počet případů, kdy iniciátorem zahájení péče o ohrožené dítě byla v roce 2016 ve 33 % nepříbuzná osoba. Rodiče iniciovali zahájení péče v 53% případů, jiné příbuzné osoby 8% případů. Klient sám si vyžádal péči v 6%. 

Linka důvěry Dětského krizového centra v roce 2016

Linka důvěry Dětského krizového centra zahájila svoji činnost v roce 1996 a od té doby přijala 54 734 kontaktů.

V roce 2016 jsme přijali 4 001 kontaktů.

Linka důvěry Dětského krizového centra je významným záchytným bodem syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a významně přispívá k detekci ohrožených dětí a dětí, na nichž byl spáchán trestný čin.

Převažující problematika v kontaktech přijatých LD DKC v roce 2016

Syndrom CAN

1 042

Rodinná problematika 2 168
Vrstevnická problematika 1 131
Osobní a existenciální probl. 4 701
Partnerská a manželská probl. 702
Sociálně právní problematika 711
Zdravotní problematika 350
Sexuální problematika 318
Závislosti 178
Sociální patologie 804
Šikana, kyberprostor 129
Jiná traumatizující událost 159

V některých hovorech se vyskytují dvě i více závažných problematik, proto součet převyšuje celkový počet přijatých hovorů.

Forma kontaktu s Linkou důvěry DKC v roce 2016
telefonické kontakty 2 891 72 %
skype hovory 137 3 %
chat 637 16 %
internetové poradenství 336 9%
CELKEM 4 001 100 %

Význam Linky důvěry DKC je dán jednak její specializací, jednak tím, že již od svého vzniku působí v NON-STOP  režimu. S ohledem na okamžitou dostupnost v momentech akutní potřeby odborné pomoci je  NON-STOP provoz Linky důvěry DKC významným faktorem.  Během sobot a nedělí -  tedy v čase, ve kterém jsou běžné ambulantní služby i úřední hodiny většiny veřejných institucí nedostupné - jsme přijali 33 % všech kontaktů.  Mezi 18. hodinou večerní a 8. hodinou ranní bylo přijato 36 % kontaktů!

Volná místa

Aktuálně neobsazujeme žádnou pracovní pozici.


 

 

 

 

Přečti si naše komiksy

Přečti si naše komiksy

Komiksy ke stažení

Aktuality

Teribear hýbe Prahou i pro Dětské krizové centrum

Teribear hýbe Prahou i pro Dětské krizové centrum - přijďte podpořit Dětské krizové centrum. Přijďte pomoct týraným dětem najít cestu z pekla! Více zde

Zahájení školního roku

Dětské krizové centrum přeje všem předškoláčkům, školákům i studentům dobrý vstup do nového školního roku! Více zde

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM vydalo brožuru Sebepoškozování není rozmar! průvodce pro děti, rodiče a učitele

Více zde

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM POSKYTUJE SVÉ SLUŽBY I V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN. Více zde

Linka důvěry DKC spouští od 1.7.2017 nové telefonní číslo Rizika kyberprostoru.

Blížící se léto a s ním spojené školní PRÁZDNINY poskytují dětem možnost zvýšené míry trávení volného času V KYBERPROSTORU, který kromě svých nesporných výhod skýtá mnohdy NETUŠENÁ NEBEZPEČÍ.
DESATERO BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU. Více zde

Dětské krizové centrum se stalo neziskovou organizací týdne na GIVTu

Od 19.6. do 25.6. 2017 můžete přispět na provoz Dětského krizového centra také prostřednictvím nákupu na internetu a GIVTu. Více zde

Brožura Vraťme dětem ukradené dětství! Průvodce pro rodiče, jejichž děti byly sexuálně zneužity

Více zde

Seminář Dětského krizového centra - Syndrom CAN: komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou - je již plně obsazen.

Více zde

Kühňata zazpívají pro ohrožené děti

Ve čtvrtek 20. dubna se uskuteční v Kulturním zařízení Domovina v Holešovicích benefiční koncert malých zpěváčků z Kühnova dětského sboru na podporu činnosti Dětského krizového centra. Večer, kdy děti zazpívají, aby podpořily své vrstevníky, kteří neměli tolik štěstí, se bude konat již podruhé a tentokrát se představí ti nejmenší ze sboru.
Více zde

Dětské krizové centrum na Streamu v pořadu Fenomén

Dětské krizové centrum již 25 let chrání práva dětí. Data našeho zařízení jsou dlouhodobě zaznamenávána a pomáhají náhledu na celou složitou problematiku. Více zde

Nadační fond Albert podpořil Dětské krizové centrum - Bertík pomáhá i v našem zařízení

Dětské krizové centrum získalo finanční podporu z Nadačního fondu Albert. Tato podpora umožnila podpořit ohrožené děti a jejich rodiny. My si této podpory velmi vážíme. Děkujeme všem, kteří pomáhají ohroženým dětem a umožňují jim tak získat potřebné schopnosti a dovednosti pro jejich zdravý vývoj. Více zde

Dejte hlas Dětskému krizovému centru a jeho projektu Nesnesitelná těžkost dětství

Dětské krizové centrum stejně jako dm markt slaví 25 let své existence. Více zde

Pojďme společně pomáhat ohroženým dětem

Dětské krizové centrum je zařízením, které funguje 25 let. Za tu dobu pomáháme ohroženým dětem, které si prožily víc, než dokážou unést. Hrdinou můe být každý, aniž by měl superschopnosti. Ročně se postaráme o více než 360 ohrožených dětí. Více zde

Dětské krizové centrum vydalo za podpory Prahy 4 CD o sebepoškozování

Více zde

Slavíme 25 let naší existence

Dětské krizové centrum nabízí své služby od roku 1992. Tento rok je to krásných 25 let. Více zde

PF 2017

Více zde

Filmový festival Odvrácená strana dětství je opět plný zajímavých filmů

Více zde

Nadační fond pomoci Karla Janečka věnoval Dětskému krizovému centru 105 499 Kč

PRAHA, 13.10. 2016 - Dětské krizové centrum získalo z Nadačního fondu pomoci Karla Janečka finanční podporu 105 499 Kč. Celá akce probíhala formou sbírky, kam mohli přispět lidé z široké veřejnosti. Po dobu sbírky, která skončila v září, mohli lidé posílat různé finanční částky, které nakonec byly znásobeny tzv. zlatým řezem. S pomocí veřejnosti se tak vybralo krásných 275 659 Kč. Více zde

MÁME NOVOU A ÚŽASNOU PATRONKU

Novou patronkou Dětského krizového centra je Josefina Bakošová. Spolupracujeme spolu nárazově už rok, proto jsme velmi potěšeni, že nyní můžeme hrdě prohlásit, že právě Josefina Bakošová je naší oporou. Více zde

Den jako každý jiný- modelový příběh Dětského krizového centra

Často jsme oslovováni a dotazováni, zda můžeme prezentovat nějaký příběh. Příběhy klientů striktně chráníme, ale přinášíme modelový příběh, který ukazuje, co vše u nás v rámci našich služeb řešíme Více zde

Děkujeme za podporu Teribear hýbe Prahou

Více zde

Nabídka komiksů pro zařízení pracující s dětmi a mládeží

Více zde

Akreditovaný vzdělávací seminář - Syndrom CAN (syn zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) - komplexní práce s ohroženými

Více zde

Benefičním koncertem zahájila Kühňata s Dětským krizovým centrem dlouhodobou spolupráce

Kühňata vyzpívala přes 50 tisíc korun pro ohrožené děti

Kühnův dětský sbor uspořádal v pátek 20. 5. mimořádný benefiční koncert pro Dětské krizové centrum. Díky spolupráci centra s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka vynesl výtěžek ze vstupného, dobrovolné příspěvky posluchačů a benefiční prodej celkem téměř 55 tisíc korun. Celá částka bude věnována na činnost centra – pomoc ohroženým dětem. Více zde

Kontakty - DKC

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ
ŘEDITELKA DKC

Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 - Michle

e-mail: reditelka@ditekrize.cz

Ambulantní služby

kontakty pro objednání:

Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 - Michle

tel./fax: 241 480 511, 241 483 853
mobil:  777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz

provozní doba
pondělí  8:00 - 16:00
úterý      8:00 - 18:00
středa    8:00 - 16:00
čtvrtek    8:00 - 18:00
pátek      8:00 - 14:00


NON-STOP Linka důvěry

korespondenční adresa:

Dětské krizové centrum V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle

pevná linka:  241 484 149

mobil: 777 715 215  

rizika kyberprostoru: 778 510 510

e-mail: problem@ditekrize.cz

chat: www.elinka.iporadna.cz

skype: ld_dkc